BRUKERVILKÅR

Tjenesten, en optimaliseringsapplikasjon for varmtvannstaker, (“Tjenesten”), leveres av OSO Energy AS, org. nr. 925 156 663, Industriveien 1, 3300 Hokksund (“OSO”).

Brukervilkårene (“Vilkårene”) gjelder for den fysiske person (“du/deg”) som bruker Tjenesten.

OM TJENESTEN

Tjenesten er en optimaliseringstjeneste for OSO varmtvannstanker med tilhørende kontrollenhet («Produktet») for å optimalisere oppvarming av varmtvann i forhold til kostnad og andre hensyn. Tjenesten kan lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner. Mer informasjon om OSO og våre produkter og tjenester finner du på https://osoenergy.no/  

AVTALEN

Avtalen mellom OSO og deg består av disse Vilkårene og OSOs Personvernerklæring.

Avtalen gjelder kun din bruk av Tjenesten. Vilkår for kjøp og bruk av Produktene følger av din avtale med selger av Produktet.

BRUK AV TJENESTEN

Du må være 18 år for å få tilgang til Tjenesten. For å kunne benytte seg av Tjenesten må Kunden identifisere seg i henhold til gjeldende autentiseringskrav i applikasjonen. Dette kan være sms, e-post og andre støttede løsninger.

Tjenesten er en optimaliseringstjeneste for Produktet, og skal brukes for å søke å optimalisere Produktets vann- og strømforbruk. Appen gir deg innsikt i tilgjengelig mengde varmtvann, historisk forbruk og generell informasjon om varmtvannsberederen. Appen støtter at en kunde kan ha flere varmtvannsberedere og håndtere disse med i ett grensesnitt. Tjenesten har funksjonalitet for å optimalisere oppvarming av varmtvann i forhold til kostnad og for å ivareta kvalitet på eksempelvis frekvens, varmtvannstilgjengelighet og spenning. Du kan gjøre visse konfigurasjonsvalg for optimaliseringen. Appen støtter at du kan få varslinger.

Optimal bruk og utbytte av Tjenesten fordrer at Produktet er montert, installert og plassert på den måte og i det miljøet angitt i bruksanvisningen for Produktet. Videre må kontrollenheten til Produktet ikke være åpnet eller på annen måte skadet eller påvirket.

Du må bruke Tjenester i samsvar med eventuelle instruksjoner fra OSO. Du skal ikke bruke Tjenesten til formål som er i strid med Vilkårene eller lov, eller for andre ting enn Produktene. Du er ansvarlig for alle handlinger og aktiviteter ved din bruk av Tjenesten, og verken OSO eller våre underleverandører er ansvarlig for uautorisert tilgang til Tjenesten som følge av at du har opptrådt uaktsomt.

Du skal ikke kopiere, reprodusere, selge, lisensiere, distribuere, modifisere, dekompilere eller på annen måte gjøre endringer i Tjenesten, eller gjøre tjenesten eller deler av Tjenesten tilgjengelig for andre.

Se gjeldende brukermanual på www.osoenergy.no/brukermanual for utfyllende beskrivelse av tjenesten og funksjoner.

TILGJENGELIGHET

Om du opplever problemer ved bruk av Tjenesten kan du kontakte OSO på e-post: info@osoenergy.no eller telefon 32 25 00 00. OSO vil svare så snart vi kan, og vanligvis innen 1 virkedag.

På grunn av tekniske, vedlikeholds- eller sikkerhetsmessige grunner kan OSO treffe hensiktsmessige tiltak som kan påvirke tilgangen til Tjenesten. OSO vil så langt det er praktisk mulig informere om eventuell utilgjengelighet/begrensinger på Tjenestene. Informasjonen vil bli gitt gjennom de informasjonskanaler OSO har tilgang til, f eks via applikasjonen eller OSO’s nettside, og på den måte og i den utstrekning OSO finner hensiktsmessig.

BEGRENSET TILGANG TIL TJENESTEN

Tjenesten kan bli avbrutt av omstendigheter utenfor OSO’s eller våre underleverandørerers kontroll, som kan påvirke Tjenestens funksjonalitet og tilgjengelighet. Hverken OSO eller våre underleverandører er i stand til å kontrollere slike forhold, og OSO kan derfor ikke garantere kontinuerlig eller uavbrutt tilgang til Tjenesten. OSO skal imidlertid i rimelig utstrekning søke å fjerne faktorer som forstyrrer eller risikerer å forstyrre Tjenestens funksjonalitet og tilgjengelighet.

OSO forbeholder seg retten til når som helst å avslutte din tilgang til Tjenesten dersom OSO mistenker at du bryter Vilkårene, eller på annen måte handler på en måte som medfører at OSO, våre underleverandører, andre brukere eller personer risikerer tap eller skade. Du er økonomisk ansvarlig overfor OSO i den utstrekning det følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

OPPGRADERTE FUNKSJONER OG NYE VERSJONER AV TJENESTEN

Oppgraderte funksjoner og nye versjoner av Tjenesten vil bli implementert i Tjenesten i den utstrekning OSO finner hensiktsmessig. OSO forbeholder seg retten til, uten forvarsel og til enhver tid, å endre eller justere Tjenesten eller måten Tjenesten leveres på.

Tjenesten vil være tilgjengelig i minst 5 år etter installasjon.

Produktene som Tjenesten er tilknyttet kan ha lengre levetid enn perioden Tjenesten leveres. Produktene vil fungere til sitt formål også uten Tjenesten.

PERSONDATA

Følgende data vil bli behandlet av OSO for at OSO skal kunne levere Tjenesten:

  1. Informasjon om serienummer på ditt Produkt
  2. Informasjon eller data om deg samlet fra kontrollenheten som er koblet til Produktet, herunder lokasjon (kartkoordinater – for installasjonen) Målepunkt-ID, temperatur, mengde varmtvann og strømmålinger for Produktet;
  3. Informasjon eller data som du velger å legge inn i Tjenesten; og
  4. Informasjon eller data som opprettes i Tjenesten, som statistikk.

OSO kan dele informasjon om deg ved din bruk av Tjenesten til andre aktører for å forbedre tjenesten/produktet, samt for å bidra til en mer effektiv utnyttelse av strømnettet.

En mer omfattende og detaljert beskrivelse av innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger finnes i Personvernerklæringen https://osoenergy.no/personvern/

LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Du kan komme til å finne lenker til nettsteder levert av tredjepart i Tjenesten. OSO har ikke kontroll over, eller ansvar for, slike tilknyttede nettsteder eller innholdet på slike, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenester tilgjengelig på tilknyttede nettsteder. Du bør lese de respektive vilkårene for bruk og personvernregler for slike tredjeparts nettsteder.

IMMATRIELLE RETTIGHETER

Alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, til Tjenesten og Produktet tilhører OSO og OSO’s underleverandører. Rettighetene inkluderer, men er ikke begrenset til driften, metoden, programvaren og utformingen av Tjenesten. Du oppnår ingen immaterielle rettigheter til Tjenesten eller noen rettigheter til materialet som oppstår ved bruk av Tjenesten.

TREDJEPARTSAPPLIKASJONER

For å kunne bruke deler av Tjenesten, kan du behøve tilgang til visse tredjepartsapplikasjoner. Du er ansvarlig for å gjennomføre installasjoner og oppdateringer av slike tredjepartsapplikasjoner.

Du må bruke tredjepartsapplikasjon i samsvar med vilkårene for denne applikasjonen. Ved eventuelle krav rettet mot OSO eller våre underleverandører på grunn av din bruk av tredjepartsapplikasjonen, skal du holde oss skadesløse.

Verken OSO eller våre underleverandører er ansvarlige for mangler i, og garanterer ikke for funksjonaliteten til, noen tredjepartsapplikasjon.

ANSVAR OG  ANSVARSBEGRENSNING

Verken OSO eller våre underleverandører er ansvarlig for tap av fortjeneste, tilbakebetaling til tredjeparter eller andre indirekte tap eller følgeskader. Begrensningen gjelder ikke ved grov uaktsomhet eller forsett.

FORCE MAJEURE

OSO og våre underleverandører har ikke ansvar for manglende oppfyllelse av pliktene etter Vilkårene, i den periode og i den utstrekning, OSO eller våre underleverandører er hindret av forhold utenfor vår kontroll, herunder krig, krigslignende tilstander, arbeidskonflikter, epedemier, pandemier, ny eller endret lovgivning, statlige tiltak, avbrudd eller feil i elektrisitets- eller kommunikasjonssystemer, brann, flom eller andre forhold av tilsvarende betydning.

ENDRINGER OG AVSLUTNING AV TJENESTEN

OSO kan til enhver tid gjøre endringer i eller tillegg til disse Vilkårene. Du vil bli varslet om alle vesentlige endringer.

Alle endrede vilkår vil automatisk bli gjeldende senest fjorten (14) dager etter at endringen er publisert i Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten etter fjorten (14) dager skal du anses å ha akseptert de nye Vilkårene.

Du kan når som helst slutte å bruke Tjenesten. Merk at avinnstallering av Tjenesten på din mobil eller stopp i bruk av Tjenesten vil ikke automatisk medføre at din konto i Tjenesten avsluttes. Du må aktivt avslutte kontoen i appen.

KOMMUNIKASJON

Du aksepterer at all kommunikasjon fra OSO eller våre underleverandører til deg kan gjøres elektronisk, enten via Tjenesten eller på din e-post.

VARIGHET

Vilkårene gjelder fra du registrerer en brukerprofil ved bruk av Tjenesten, og til du har avsluttet din konto i appen eller til Tjenesten avvikles av OSO.

LOVVALG OG VERNETING

Vilkårene skal tolkes i samsvar med og utfylles av norsk rett. Enhver tvist om oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Vilkårene eller i forbindelse med brudd på, oppsigelse eller ugyldighet av Vilkårene, skal søkes løst ved forhandlinger.

Fører ikke forhandlingen frem kan du som er forbruker ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling, jf. Klag til Forbrukertilsynet – Forbrukertilsynet.

Dersom partene er enige om det, eller du er næringsdrivende, kan saken bringes direkte inn for de alminnelige domstoler.

Er du forbruker bosatt i et annet EU-land kan klage inngis til Europa-Kommisjonens klageportal: http://ec.europa.eu/odr

Sist oppdatert: 07.2022

Skroll til toppen